Disclaimer

Op de site en nieuwsbrieven van FPT-VIMAG zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site en nieuwsbrief te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. FPT-VIMAG heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. FPT-VIMAG staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. FPT-VIMAG aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. FPT-VIMAG wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. FPT-VIMAG garandeert evenmin dat de FPT-VIMAG-sites foutloos of ononderbroken functioneren.

Op de FPT-VIMAG-sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door FPT-VIMAG niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. FPT-VIMAG wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

De Vereniging FPT-VIMAG, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de FPT-VIMAG-website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de FPT-VIMAG-site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FPT-VIMAG, de inhoud van de FPT-VIMAG-site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van FPT-VIMAG.

Op de FPT-VIMAG-site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.